News

News

2018-06-11

Contact

Xiao Aoshuang

Xiao Aoshuang
Corporate Communications

Phone: +86 21 6109 6666
Fax: +86 21 6109 1427

Yu Fiona

Yu Fiona
Corporate Communications

Phone: +86 21 6109 6666
Fax: +86 21 6109 6717